ANBI

Registratie

Naam : Stichting St. Jansplaats
KvK : Rotterdam 41126760 RSIN : 003101460

Doelstelling

De doelstelling van Stichting St. Jansplaats is statutair als volgt omschreven:

Het verlenen van steun, aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de H.H. Petrus en Paulus, genaamd “Het Paradijs”, te Rotterdam, aan behoeftigen daarbuiten, en aan Oud-Katholieke en humanitaire doelen.

Beleid

Stichting St. Jansplaats is een vermogensfonds en zij tracht haar doelstelling te bereiken:

  1. door het in de stichting voor belegging beschikbare vermogen defensief te beleggen en vastrentend uit te zetten, en uit de opbrengsten, na aftrek van het deel dat nodig is voor instandhouding van het vermogen, uitkeringen en ondersteuningen te doen;
  2. door het, binnen de grenzen als onder a. genoemd, beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen uit de Oud-Katholieke parochie in Rotterdam;  
  3. door het in samenwerking met andere Rotterdamse fondsen beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen van personen in Rotterdam en omgeving; 
  4. door het beschikbaar stellen van middelen voor projectmatige noden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, onder andere door deelname in het fonds Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning;
  5. door het beschikbaar stellen van middelen voor humanitaire doelen. 

Verslag over 2020

De activiteiten van Stichting St. Jansplaats bestonden in 2020 uit het verstrekken van ondersteuningen in en buiten Oud-Katholieke parochies, in de regio Rotterdam, en het doen van bijdragen aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 

In 2020 waren er geen wisselingen in het bestuur. (Wel is besloten dat door omstandigheden de voorzitter de taken van de penningmeester deels overneemt). Daarmee bestond het bestuur eind 2020 uit drie personen. Er zijn in 2020 geen grote verschuivingen geweest in de beleggingsportefeuille.     

In 2020 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden, waarvan één fysiek en drie online in verband met corona. Om dezelfde reden is de wijding van de nieuwe aartsbisschop van Utrecht, waarbij het bestuur aanwezig zou zijn, aangehouden tot na de pandemie. De lopende contacten met andere fondsen, ook zoals de Vereniging van Rotterdamse Fondsen en het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, maar ook met de fondsen binnen de OK Kerk, zijn voortgezet. De ontwikkelingen op het gebied van filantropie zijn door het bestuur gevolgd.

Het bestuur van de stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO), waarin het bestuur van de Sint Jansplaats met twee zetels is vertegenwoordigd, kwam een maal bijeen, op 3 maart. Daarnaast is er veelvuldig overleg gevoerd per mail. Deze stichting heeft tot doel individuele ondersteuningen te bieden aan leden van de OK Kerk van Nederland. De OKDO is een samenwerking tussen de Stichting ORKA te Utrecht en de Sint Jansplaats te Rotterdam. 

De jaarrekening over 2020 werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 4 juni 2021. De Stichting St. Jansplaats kon gedurende 2020 worden aangemerkt als een vermogensfonds en volstaat daarom in het kader van de bestaande ANBI- regels met het publiceren van de financiële informatie die zich beperkt tot de aan de jaarrekening ontleende cijfers met betrekking tot de resultaten over het afgelopen jaar.

Utrecht, juni 2021

Verkorte resultatenrekening