ANBI

Registratie

Naam : Stichting St. Jansplaats
KvK : Rotterdam 41126760 RSIN : 003101460

Doelstelling

De doelstelling van Stichting St. Jansplaats is statutair als volgt omschreven:

Het verlenen van steun, aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de H.H. Petrus en Paulus, genaamd “Het Paradijs”, te Rotterdam, aan behoeftigen daarbuiten, en aan Oud-Katholieke en humanitaire doelen.

Beleid

Stichting St. Jansplaats is een vermogensfonds en zij tracht haar doelstelling te bereiken:

  1. door het in de stichting voor belegging beschikbare vermogen defensief te beleggen en vastrentend uit te zetten, en uit de opbrengsten, na aftrek van het deel dat nodig is voor instandhouding van het vermogen, uitkeringen en ondersteuningen te doen;
  2. door het, binnen de grenzen als onder a. genoemd, beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen uit de Oud-Katholieke parochie in Rotterdam;  
  3. door het in samenwerking met andere Rotterdamse fondsen beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen van personen in Rotterdam en omgeving; 
  4. door het beschikbaar stellen van middelen voor projectmatige noden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, onder andere door deelname in het fonds Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning;
  5. door het beschikbaar stellen van middelen voor humanitaire doelen. 

Verslag over 2018

De activiteiten van Stichting St. Jansplaats bestonden in 2018 uit het verstrekken van ondersteuningen in en buiten Oud-Katholieke parochies, in de regio Rotterdam, en het doen van bijdragen aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 

In 2018 trad een van de bestuurders, de heer S. Tunzi, af. Er traden geen nieuwe bestuursleden toe. Daarmee bestond het bestuur eind 2018 uit drie personen.     

Er zijn in 2018 geen grote verschuivingen geweest in de beleggingsportefeuille. De samenwerking die dit jaar is aangegaan met een nieuw administratiekantoor is niet naar tevredenheid verlopen, wat erin heeft geresulteerd dat eind 2018 de relatie is beëindigd.

In 2018 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden en één werkbijeenkomst gericht op de invulling van de wettelijke vereisten in het kader van de AVG. Ook is een aanvang gemaakt met de verdere professionalisering van de stichting. Het bestuur is niet in de gelegenheid geweest de vergaderingen van de Vereniging van Rotterdamse Fondsen en het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam bij te wonen. Wel is het Jaarcongres Vermogensfondsen Instituten & Charitas, georganiseerd door de ABN-AMRO, in september bijgewoond. De lopende contacten met andere fondsen, ook binnen de OK Kerk, zijn voortgezet. De ontwikkelingen op het gebied van filantropie en de regelgeving op het gebied van privacywetgeving zijn door het bestuur gevolgd.

Het bestuur van de stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO), waarin het bestuur van de Sint Jansplaats met twee zetels is vertegenwoordigd, kwam een maal bijeen. Daarnaast is er veelvuldig overleg gevoerd per mail. Deze stichting heeft tot doel individuele ondersteuningen te bieden aan leden van de OK Kerk van Nederland. De OKDO is een samenwerking tussen de Stichting ORKA te Utrecht en de Sint Jansplaats te Rotterdam. Op 8 mei heeft een delegatie van dit bestuur een presentatie gegeven over het werk van de OKDO in de vergadering van de Provinciale Synode van de OK Kerk.

De jaarrekening over 2018 werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 8 maart 2019. De Stichting St. Jansplaats kon gedurende 2018 worden aangemerkt als een vermogensfonds en volstaat daarom in het kader van de bestaande ANBI- regels met het publiceren van de financiële informatie die zich beperkt tot de aan de jaarrekening ontleende cijfers met betrekking tot de resultaten over het afgelopen jaar.

Utrecht, maart 2019 

Verkorte resultatenrekening