ANBI

Registratie

Naam : Stichting St. Jansplaats
KvK : Rotterdam 41126760 RSIN : 003101460

Doelstelling

De doelstelling van Stichting St. Jansplaats is statutair als volgt omschreven:

Het verlenen van steun, aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de H.H. Petrus en Paulus, genaamd “Het Paradijs”, te Rotterdam, aan behoeftigen daarbuiten, en aan Oud-Katholieke en humanitaire doelen.

Beleid

Stichting St. Jansplaats is een vermogensfonds en zij tracht haar doelstelling te bereiken:

  1. door 80% van het in de stichting voor belegging beschikbare vermogen defensief te beleggen en 20% vastrentend uit te zetten, en uit de opbrengsten, na aftrek van het deel dat nodig is voor instandhouding van het vermogen, uitkeringen en ondersteuningen te doen;
  2. door het, binnen de grenzen als onder a. genoemd, beschikbaar stellen van middelen: 1) voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen uit de Oud-Katholieke parochie in Rotterdam en daarbuiten; 2) voor renovatie en onderhoud van kerken en kerkcomplexen en onderhoud resp. verbouw van gebouwen en ruimten die ten dienste staan van kerkelijk of cultureel gebruik; 3) voor projectmatige noden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland;
  3. door het beschikbaar stellen van middelen voor humanitaire en culturele doelen;
  4. door samenwerking met andere fondsen en met individuele personen of groepen in en buiten Rotterdam.

Verslag over 2017

De activiteiten van Stichting St. Jansplaats bestonden in 2017 uit het verstrekken van individuele ondersteuningen in en buiten Oud-Katholieke parochies en het doen van bijdragen aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 

In 2017 traden twee bestuurders af. Bestuurder F. Hijzen droeg na 33 jaar het voorzitterschap over aan bestuurder E. Hijzen. Penningmeester mevr. N. Molenaar droeg haar taak over aan bestuurder P. van Oort. Daarmee bestond het bestuur eind 2017 uit vier personen.     

De beleggingsportefeuille werd dit jaar heringericht waarbij een bewuste keuze werd gemaakt voor een aantal duurzame fondsen. Daarnaast vond een verkenning plaats naar een ander administratiekantoor voor het voeren van de administratie en het samenstellen van de jaarrekening.  

In 2017 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden. De vergaderingen van de Vereniging van Rotterdamse Fondsen en het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam werden bijgewoond. De lopende contacten met andere fondsen, ook binnen de OK Kerk, zijn voortgezet. In december is een bezoek gebracht aan het kerkbestuur van de Rotterdamse OK parochie. De ontwikkelingen op het gebied van filantropie en de regelgeving op het gebied van privacywetgeving zijn door het bestuur gevolgd.

Het bestuur van de stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO), waarin het bestuur van de Sint Jansplaats met twee zetels is vertegenwoordigd, kwam drie maal bijeen. Deze stichting heeft tot doel individuele ondersteuningen te bieden aan leden van de OK Kerk van Nederland. De OKDO is een samenwerking tussen de Stichting ORKA te Utrecht en de Sint Jansplaats te Rotterdam. 

De jaarrekening over 2017 werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 31 december 2018. Stichting St. Jansplaats kon gedurende 2017 worden aangemerkt als een vermogensfonds en volstaat daarom in het kader van de bestaande ANBI- regels met het publiceren van de financiële informatie die zich beperkt tot de aan de jaarrekening ontleende cijfers met betrekking tot de resultaten over het afgelopen jaar.

Utrecht, 31 december 2018 

Verkorte resultatenrekening