ANBI

Registratie

Naam : Stichting St. Jansplaats
KvK : Rotterdam 41126760 RSIN : 003101460

Doelstelling

De doelstelling van Stichting St. Jansplaats is statutair als volgt omschreven:

Het verlenen van steun, aan behoeftige leden van de Oud-Katholieke Gemeente van de H.H. Petrus en Paulus, genaamd “Het Paradijs”, te Rotterdam, aan behoeftigen daarbuiten, en aan Oud-Katholieke en humanitaire doelen.

Beleid

Stichting St. Jansplaats is een vermogensfonds en zij tracht haar doelstelling te bereiken:

  1. door het in de stichting voor belegging beschikbare vermogen defensief te beleggen en vastrentend uit te zetten, en uit de opbrengsten, na aftrek van het deel dat nodig is voor instandhouding van het vermogen, uitkeringen en ondersteuningen te doen;
  2. door het, binnen de grenzen als onder a. genoemd, beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen uit de Oud-Katholieke parochie in Rotterdam;  
  3. door het in samenwerking met andere Rotterdamse fondsen beschikbaar stellen van middelen voor het verlenen van bijstand en ondersteuning resp. het lenigen van financiële nood van individuele personen of groepen van personen in Rotterdam en omgeving; 
  4. door het beschikbaar stellen van middelen voor projectmatige noden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland, onder andere door deelname in het fonds Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning;
  5. door het beschikbaar stellen van middelen voor humanitaire doelen. 

Verslag over 2021

De activiteiten van Stichting St. Jansplaats bestonden in 2021 uit het verstrekken van ondersteuningen in en buiten Oud-Katholieke parochies, in de regio Rotterdam, en het doen van bijdragen aan het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam. 

In 2021 waren er geen wisselingen in het bestuur. Daarmee bestond het bestuur eind 2021 uit drie personen. Gelet op de ontwikkelingen in de financiële markt (negatieve rente op vermogen, veranderend rendement op obligaties en aandelen) zijn er mutaties doorgevoerd in de beleggingsportefeuille.     

In 2021 zijn vier bestuursvergaderingen gehouden, waarvan drie maal online in verband met de coronapandemie en een maal fysiek. In september 2021 kon de nieuwe aartsbisschop van Utrecht gewijd worden, het bestuur was vertegenwoordigd bij zijn intronisatie in Utrecht. De lopende contacten met andere fondsen, zoals de Vereniging van Rotterdamse Fondsen en het Fonds Bijzondere Noden Rotterdam, als ook met de fondsen binnen de OK Kerk, zijn voortgezet. De ontwikkelingen op het gebied van filantropie zijn door het bestuur gevolgd.

Het bestuur van de stichting Oud-Katholieke Diaconale Ondersteuning (OKDO), waarin het bestuur van de Sint Jansplaats met twee zetels is vertegenwoordigd, kwam een maal bijeen, op 3 maart. Daarnaast is er veelvuldig overleg gevoerd per mail. Deze stichting heeft tot doel individuele ondersteuningen te bieden aan leden van de OK Kerk van Nederland. De OKDO is een samenwerking tussen de Stichting ORKA te Utrecht en de Sint Jansplaats te Rotterdam. 

De jaarrekening over 2021 werd goedgekeurd in de bestuursvergadering van 3 juni 2022. De Stichting St. Jansplaats kon gedurende 2021 worden aangemerkt als een vermogensfonds en volstaat daarom in het kader van de bestaande ANBI- regels met het publiceren van de financiële informatie die zich beperkt tot de aan de jaarrekening ontleende cijfers met betrekking tot de resultaten over het afgelopen jaar.

Utrecht, 4 juni 2022

Verkorte resultatenrekening